Všeobecné smluvní podmínky služby Placla

REGISTRACÍ VYJADŘUJETE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝMI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI UŽÍVÁNÍ SLUŽBY PLACLA A ZAVAZUJETE SE JE DODRŽOVAT.

1. Vymezení pojmů

Není-li výslovně uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy tyto významy:

Bloger
Fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem internetových stránek řádně zaregistrovaných ve službě PLACLA, na nichž zobrazuje Placené články, které si Inzerenti objednali prostřednictvím služby PLACLA.

Blog
Internetové stránky řádně zaregistrované ve službě PLACLA provozované Blogerem, na nichž jsou zobrazeny Placené články (např. blog, magazín, média apod.).

Inzerent
Fyzická nebo právnická osoba, která si objednává službu napsání Placeného článku a jeho zveřejnění na vybraných Blozích Blogera pro sebe nebo třetí osoby.

Placený článek
Originální (neokopírovaný, tj. jedinečný) článek na unikátní URL adrese o délce minimálně 1800 znaků (není-li výslovně uvedeno v poptávce jinak) vytvořený Blogerem dle požadavků definovaných Inzerentem v poptávce.

Cena článku
Cena, kterou platí Inzerent za vyřízení poptávky po sepsání a zveřejnění Placeného článku a za napsání a zveřejnění Placeného článku; cenu určuje Inzerent v poptávce; cena se uvádí bez DPH.

Provize
Část z Ceny článku, která je vyplacena Blogerovi.

2. Úvodní ustanovení

Služba PLACLA slouží k zadávání poptávky Inzerentů na sepsání Placených článků Blogery a jejich umístění na Blozích Blogerů, k zaplacení Ceny za zprostředkování, napsání a zveřejnění Placeného článku a k úhradě Provize za sepsání a zveřejnění Placeného článku, a to za podmínek uvedených v těchto smluvních podmínkách, popř. dále na internetových stránkách PLACLA.

Provozovatel služby PLACLA je Wobsah s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 02492903, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 220261.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout účastníka, poptávku Inzerenta nebo Blogu Blogera, a to na základě svého vlastního uvážení.

3. Povinnosti účastníka služby PLACLA

Účastník služby PLACLA se zavazuje zejména:

 • 1.) Uvádět pravdivé údaje o své osobě a Blogu a tyto informace pravidelně aktualizovat.
 • 2.) Vést veškerou komunikaci ohledně Placených článků účastníků služby PLACLA prostřednictvím služby PLACLA (email info@placla.cz, kontaktní formuláře uvnitř služby PLACLA).
 • 3.) Nenabízet Placené články Inzerentům mimo službu PLACLA nebo nepoptávat Placené články u Blogerů reagujících na poptávky mimo službu PLACLA.
 • 4.) Neupravovat, nezakrývat, neměnit nebo nezkracovat Inzerentem schválené Placené články.
 • 5.) Nevkládat cizí odkazy a bannery technicky (zdrojový kód) nebo vizuálně (Javascript) přímo do Placených článků, či na jejich začátek a konec, a to i přes třetí osoby.
 • 6.) Nepřesměrovávat odkazy, které jsou součástí Placeného článku, ani po skončení minimální zobrazovací doby na jinou URL, než kterou by čtenář navštívil přímo zadáním URL adresy do prohlížeče.
 • 7.) Neregistrovat do služby PLACLA Blogy obsahující obsah odporující právním předpisům; Blogy s obsahem, který není určen pro děti a mladistvé, lze registrovat pouze v případě, že se před jejich otevřením uživateli zobrazí zákonné upozornění na takovýto obsah.
 • 8.) Nekopírovat a neduplikovat jakékoli články, neporušovat autorská práva, osobnostní práva, práva k duševnímu vlastnictví, popř. jiná práva třetích osob (např. nepoužívat obrázky bez příslušné licence).
 • 9.) Nevkládat Placené články např. do iframe, nebo nepoužívat výpis článku přes JavaScript.
 • 10.) Nemanipulovat sám nebo prostřednictvím třetí osoby se službou PLACLA, zejména nevyužívat žádných manuálních či automatizovaných technik pro ovlivnění Provizí.
 • 11.) Zobrazovat Placené články minimálně po dobu 12 měsíců, a to tak, že Placený článek musí být běžnou součástí obsahu Blogu a musí být přístupný z hlavní stránky nebo sekce, na kterou hlavní stránka odkazuje; tato povinnost platí i po ukončení činnosti Blogera ve službě PLACLA.
 • 12.) Nezapojovat se do jakýchkoli aktivit, které poškozují dobrou pověst služby PLACLA, provozovatele, Inzerentů nebo Blogerů.
 • 13.) Neměnit, neupravovat, nepřipravovat odvozeniny, neprovádět zpětnou analýzu nebo se jakkoli pokoušet odvodit zdrojový kód služby PLACLA.
 • 14.) Neprovozovat služby nebo jakýmkoli způsobem se nepodílet na službě obdobné službě PLACLA.
 • 15.) Všechny služby poskytované registrovaným účastníkům využívat pouze k zákonným účelům, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem.

Účastník služby PLACLA je povinen uvádět pravdivé údaje o své osobě, včetně kontaktních údajů, a pravidelně je aktualizovat. Za účelem ověření věrohodnosti účastníka služby PLACLA je provozovatel oprávněn vyžádat si podklady od účastníků služby PLACLA, včetně kopie průkazu totožnosti, nebo prohlášení podepsané statutárním orgánem právnické osoby, s čímž účastníci služby PLACLA souhlasí. Provozovatel je oprávněn podmínit poskytování služby PLACLA prokázáním totožnosti fyzické osoby, nebo prohlášením právnické osoby.

V případě jakéhokoli porušení výše uvedených ustanovení, nebo má-li provozovatel pochybnosti o totožnosti účastníka služby PLACLA, má provozovatel právo zablokovat nebo zrušit účet účastníka ve službě PLACLA.

Aktuální zůstatek PLACLA účtu připadá ke dni zrušení účtu provozovateli.

Je-li zablokován nebo zrušen účet Blogera, bude blokovaná Provize z nedokončených objednávek vrácena Inzerentům.

Provozovatel není povinen účastníka předem informovat o zablokování účtu ve službě PLACLA, ani o porušení smluvních podmínek, na jehož základě byl účet účastníkovi zablokován. Je však povinen o této skutečnosti vyrozumět účastníka služby PLACLA k jeho dotazu.

Vedle aktuálního zůstatku PLACLA účtu náleží provozovateli rovněž případná újma.

Prázdné a nevyužívané účty jsou po 2 měsících neaktivity vymazány. Použité účty obsahující Blogy, poptávky a kredit jsou po 1 roce nevyužívání rušeny. Zbylé prostředky propadají ve prospěch provozovatele. Za účelem předejití zrušení účtu jsou účastníci služby PLACLA povinni své účty v pravidelných intervalech kontrolovat.

4. Navýšení kreditu inzerenta

Účet Inzerenta je veden v měně € a ceny uváděné v administraci jsou bez DPH.

Před žádostí o navýšení kreditu je Inzerent povinen vyplnit kontaktní a fakturační údaje. Minimální částka pro navýšení kreditu je 60 € bez DPH.

Inzerent požádá o navýšení kreditu prostřednictvím Pokladny, a to buď bankovním převodem (Fio banka a.s. č.ú.: 2200536781 / 2010) nebo online platbou Paypal (paypal: kupobsah@gmail.com).

Před navýšením kreditu bankovním převodem bude Inzerentovi zaslán email s platebními údaji a odkazem na proformu fakturu v PDF. Po přijetí platby a navýšení kreditu bude Inzerentovi zaslán email s odkazem na daňový doklad ve formátu PDF.

Nevyužitý kredit je vrácen Inzerentovi na jeho žádost učiněnou na interní podporu v administraci, a to do 3 pracovních dnů. Současně bude na email Inzerenta odeslán opravný daňový doklad.

5. Nákup Placených článků

Nákup článků probíhá online.

Inzerent vloží do služby PLACLA svou poptávku na sepsání a zveřejnění Placeného článku, včetně nabízené ceny. Poptávka se aktivuje, má-li Inzerent dostatečný kredit.

Na základě poptávky se začnou Inzerentovi zobrazovat Blogy Blogerů majících zájem napsat Placený článek. Inzerent si vybere z nabídky Blogy, na nichž má zájem zveřejnit Placený článek. Po výběru Blogu se Inzerentovi zablokuje Cena za Placený článek. Po napsání Placeného článku a jeho schválení Inzerentem se blokovaná částka odečte.

Blogerům se po aktivaci poptávky zobrazí obsah poptávky a výše Provize, kterou Blogeři za napsání a zveřejnění Placeného článku obdrží.

Pokud Bloger do 4 kalendářních dnů od přijetí jeho nabídky Inzerentem nenapíše Placený článek a nevloží url Placeného článku ke schválení Inzerentovi, je nabídka stornována a Inzerentovi se blokované prostředky opět uvolní.

Inzerent má povinnost do 4 kalendářních dní Placený článek schválit nebo reklamovat.

Pokud se Placený článek Inzerenta v průběhu jeho zobrazování přestane zobrazovat z důvodů ležících na straně Blogu nebo na straně Blogera (například pokud Bloger odstraní články Inzerentů ze svého Blogu, nebo v případě technické poruchy serveru, na kterém Blog běží), zahájí provozovatel řízení o nápravě Blogu neplnícího podmínky systému (včetně možnosti blokace do doby nápravy).

Nedojde-li k obnovení povinnosti Blogera podle předchozího odstavce, vrátí Bloger vyplacenou Provizi provozovatele, přičemž provozovatel je oprávněn započíst tuto Provizi na jakékoli pohledávky Blogera za provozovatelem; pro tyto účely se pohledávky stávají ke dni započtení splatnými. Po vrácení Provize provozovateli dojde k vrácení Ceny článku Inzerentovi.

Požádá-li Inzerent Blogera o změnu formy Placeného článku, nebo o jeho vymazání, je povinností Blogera tak učinit.

6. Provize za napsání a zobrazování Placených článků a její výplata

Bloger získává za napsání a zobrazování Placeného článku na Blogu Provizi. Provize bude připsána na účet Blogera nejdříve po schválení Placeného článku Inzerentem a po zobrazení Placeného článku na Blogu.

Bloger může o výplatu Provize požádat nejdříve po dosažení částky 75 €. Další výplata Provize je možná až po uplynutí 31 dnů od výplaty předcházející Provize.

Provozovatel vyplatí Provizi Blogerovi převodem na bankovní účet vedený v ČR v měně CZK do 3 pracovních dnů poté, co Bloger o výplatu Provize požádá v administraci. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo porušení smluvních podmínek se doba výplaty Provize posunuje o dobu nutnou pro vyřešení těchto nesrovnalostí.

Je-li Bloger podnikatelem nebo plátcem DPH, bude Provize vyplacena při splnění výše uvedených podmínek po doručení faktury na email info@placla.cz, nebo na kontaktní adresu uvedenou v kontaktech provozovatele.

Ceny uvedené ve službě PLACLA jsou bez DPH.

7. Provize z doporučených uživatelů

Účastník služby, který doporučí službu PLACLA dalšímu uživateli, který se při registraci identifikuje referenčním kódem účastníka, který jej doporučil, získává další Provizi ve výši 10% z příjmu služby PLACLA doporučeného účastníka po dobu jednoho roku od registrace doporučeného účastníka.

Pokud je návštěvník přiveden pomocí odkazu (internetové adresy) na hlavní stránku Placla.cz s referenčním kódem, uloží mu služba do prohlížeče Cookies s platností 1 měsíc. Pokud se takový návštěvník stane do jednoho měsíce uživatelem Placla.cz, náleží doporučujícímu provize.

8. Rozhodnutí sporů - arbitráž

Inzerent a Bloger jsou oprávněni prostřednictvím služby PLACLA komunikovat Placené články před jejich proplacením, zejména s ohledem na jejich obsah, schválení Inzerentem, reklamace Placeného článku nebo výplaty Provize.

Pokud mezi Inzerentem a Blogerem nedojde k dohodě, může Inzerent nebo Bloger nahlásit spor arbitrovi. Arbitrem sporů je provozovatel.

Nedojde-li ke schválení Placeného článku nebo k jeho reklamaci Inzerentem ve lhůtě do 4 kalendářních dnů od vložení url Placeného článku ke schválení Inzerentovi, padají automaticky 6. den do arbitráže.

Inzerent a Bloger mají v arbitráži 3 dny na vyjádření. Nezareaguje-li vyzvaná strana (Inzerent/Bloger) v této lhůtě, rozhodne arbitr dle svého uvážení. Arbitr je oprávněn zejména zamítnout reklamaci Inzerenta na Placený článek, uložit Blogerovi, aby ve stanové lhůtě provedl úpravy Placeného článku, nebo rozhodnout o stornování obchodu. V případě stornování obchodu se Cena článku vrací Inzerentovi.

Tento článek se obdobně užije na případy sporu mezi provozovatelem a Blogerem, nebo mezi Blogery navzájem, nebo mezi Inzerenty navzájem, nebo mezi Blogerem a Inzerentem, je-li důvod sporu jiný než výše uvedený, a to v rozsahu činností, které jsou předmětem služby PLACLA.

Jsou-li porušovány podmínky služby PLACLA, je provozovatel oprávněn účast účastníka služby PLACLA zablokovat a požádat jej o vysvětlení, nebo zrušit s následky vyplývajícími z těchto smluvních podmínek, je-li porušení podmínek služby PLACLA tak závažné, že nelze s ohledem na oprávněné zájmy provozovatele trvat na pokračování spolupráce mezi účastníkem služby PLACLA a provozovatelem služby PLACLA.

Arbitr je při rozhodování vázán zněním těchto smluvních podmínek, jakož i právními předpisy. Arbitr nemá postavení rozhodce ve smyslu příslušných právních předpisů a rozhodnutí arbitra mají doporučující charakter; právo arbitra zablokovat nebo zrušit účet účastníka služby PLACLA v případě nedodržení smluvních podmínek tím není dotčeno.

9. Výpověď a zrušení smlouvy

Inzerent má kdykoliv právo ukončit svoji účast ve službě PLACLA. Inzerentem schválené nabídky Blogerů na napsání a zveřejnění Placeného článku nejsou ukončením činnosti Inzerentem dotčeny.

Bloger má právo ukončit svou činnost ve službě PLACLA. Inzerentem akceptované Blogy nejsou ukončením činnosti Blogerem dotčeny.

Kromě faktického ukončení činnosti podle předchozích odstavců může každý účastník služby PLACLA svoji činnost ukončit písemnou výpovědí zaslanou na emailovou adresu info@placla.cz a zrušit tak svůj účet. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení; práva a povinnosti vzniklé do dne ukončení, včetně povinnosti sepsat Inzerentem schválený Placený článek a povinnosti zveřejnit jej po dobu uvedenou v těchto smluvních podmínkách, zůstávají doručením výpovědi nedotčeny.

Ukončení činnosti účastníka služby PLACLA z jiného důvodu uvedeného v těchto smluvních podmínkách, zejména na základě rozhodnutí provozovatele, tím není dotčena.

Napsané a zaplacené Placené články musí Bloger ponechat na původní webové adrese minimálně po dobu 12 měsíců od zaplacení za Placený článek Inzerentem. Dojde-li k porušení této povinnosti, je provozovatel oprávněn vyzvat Blogera k vrácení vyplacené Provize. Po vrácení vyplacené Provize vrátí provozovatel Cenu článku Inzerentovi.

10. Omezení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za věcnost, správnost, pravdivost nebo zákonnost obsahu Placených článků. Provozovatel rovněž nezodpovídá za jakýkoli obsah vkládaný do služby PLACLA uživateli služby PLACLA. Provozovatel v tomto rozsahu nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou Blogerům, Inzerentům nebo třetím osobám. Provozovatel rovněž nezaručuje optimální připojení ke službě PLACLA.

Každý účastník služby PLACLA odpovídá za údaje, které vkládá na server PLACLA.

Provozovatel nezaručuje žádné minimální počty zobrazení Placených článků nebo kliknutí na odkaz v Placeném článku, ani konkrétní finanční částky, které na základě těchto smluvních podmínek účastník systému PLACLA získá. Provozovatel se rovněž nezavazuje k tomu, že účastník služby PLACLA splní vůči jiném účastníku služby PLACLA své povinnosti vyplývající z těchto smluvních podmínek.

Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou mezi účastníky služby PLACLA. Za újmu způsobenou Blogerovi provozovatelem odpovídá provozovatel do výše částky vyplacené Blogerovi za předcházející kalendářní měsíc měsíce, ve kterém újma vznikla. Za újmu způsobenou Inzerentovi provozovatelem odpovídá provozovatel do částky, jakou Inzerent zaplatil za Placené články v kalendářním měsíci předcházejícímu měsíci, ve kterém vznikla újma.

Žádný účastník služby PLACLA nenese odpovědnost za újmu způsobenou okolnostmi, které nemá ve své moci (např. výpadky serverů, rozhodnutí orgánů veřejné moci, zemětřesení, povodeň nebo jiná živelná katastrofa, výpadky elektrické energie, teroristický útok, válka nebo jiné zásahy vyšší moci).

Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že omezení odpovědnosti je podmínkou řádného poskytování služby PLACLA a je nezbytnou součástí smluvních podmínek.

11. Důvěrnost informací a zpracování osobních údajů

Účastník služby PLACLA je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích provozovatele nebo služby PLACLA, pokud nebude této povinnosti zproštěn na základě předchozího písemného souhlasu provozovatele. Za důvěrné informace provozovatele nebo službě PLACLA se považují veškeré informace, které nejsou veřejně známé, zejména pak informace o technologiích, programovém kódu, směrnicích a dokumentaci, technických podmínkách a dalších dokumentech, které se týkají provozovatele nebo služby PLACLA.

Účastníci služby PLACLA souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním jejich osobních údajů poskytnutých při registraci do služby PLACLA, a to všech jmen a příjmení, místa trvalého bydliště, telefonního a emailového kontaktu. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby PLACLA Inzerentům a Blogerům, jakož komunikace s provozovatelem. Účastníci služby PLACLA zároveň souhlasí s tím, aby provozovatel použil jejich jméno a příjmení (název společnosti) ve svých marketingových materiálech, finančních výkazech a v seznamech zákazníků na svých internetových stránkách. Souhlas je udělen na období trvání spolupráce a dále na období dalších 10 let po ukončení spolupráce.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, a to zejména v rozsahu zkvalitňování služby PLACLA, zpřesňování práv a povinností účastníků služby PLACLA, jakož i v rozsahu poskytování dalších služeb se službou PLACLA souvisejících. Oznámení o nových podmínkách zašle provozovatel na kontaktní emailovou adresu účastníků služby PLACLA. Pokud účastník s novými podmínkami nesouhlasí, má právo ukončit svou činnost ve službě PLACLA dle čl. 9 těchto smluvních podmínek s tím, že již uzavřené obchody je povinen dokončit podle předchozích smluvních podmínek. Práva a povinnosti založené předcházejícími smluvními podmínkami zůstávají ukončením činnosti účastníka služby PLACLA nedotčeny.

Pokud některý z účastníků služby PLACLA nepožaduje plnění některého z ustanovení těchto smluvních podmínek, neznamená to, že by se takového ustanovení zřekl trvale, a má právo plnění takového ustanovení vyžadovat kdykoli v budoucnu.

Účastníci služby PLACLA na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a vylučují ustanovení upravující neúměrné zkrácení a použití obchodních zvyklostí.

Účastník nesmí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele převést žádné ze svých práv a povinností vyplývající z těchto smluvních podmínek na třetí osoby. Pokud tak učiní má provozovatel právo bez předchozího upozornění zablokovat nebo zrušit danému účastníkovi účet ve službě PLACLA, se všemi z toho plynoucími důsledky.